SE 20: IDIOMS

1 అతిగా ఖర్చు చేయు=push the boat out
2 నలుగురు నడిచే దారిలో నడవటం=go with the flow
3 తక్షణమే= on the spot
4 పైచేయి సాధించు=havae upper hand
5 బహిర్గతం అగుట= come to light
6 నిరుత్సాహంగా= keep a low profile
7 సాదాసీదా ప్రయత్నం= by the skin of your teeth
8 ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం= hit the nail on the head
9 నవ్వుతూ భరించటం= grin and bear it
10 ఇబ్బందికర రీతిలో పరిశీలించు= breather down somebody ‘s neck
11 మొత్తం మీద= all in all
12 సౌకర్యవంతంగా ఉండుట=be at home
13 అతి సాధారణ=run of the mill
14 ఒంట్లో బాగో లేకపోవడం= feel under the weather
15 నిబ్బరం= laid back
16 త్వరపడు= get a move on
17 చాలా కోపం తెప్పించుట= to drive somebody up the wall
18 విసిగించు=grate on somebody’s nerves
19 మామూలు దారికి భిన్నంగా= go against the grain
20 నిర్ణయించుకును= make up your mind
21 చెప్పటం సులభం -చేయటం కష్టం=easier said than done
22 నిలిచిపోవుట= be on hold
23 చేయలేనంత ఎక్కువ పనిలో మునిగిపోవుట=be snowed under
24 అప్పటికప్పుడు చెప్పడం= of-the-cuff
25 నిరాధారం= not have a leg to stand on
26 సహాయం చేయకపోగా దండించుట= a kick in the teeth
27 జరుగుతున్నది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండడం= keep track
28 అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం=make the most of it
29 చేతులు మారుట=change hands
30 అకస్మాత్తుగా కోపగించుకొను= lose your head
31 అదే పనిలోనే కొనసాగడం=be on the case
32 అపకారికి అపకారము=get your own back
33 గాలిలో తేలడం (అత్యంత సంతోషంగా ఉండడం)= beout of this world
34 నీ ఇష్ట ప్రకారమే=get your own way
35 ఓడిపోతామని తెలిసికూడా కష్టపడడం= fight a losing battle
36 బలి పశువు=guinea pig
37 పునరాలోచన చేయడం= have second thoughts
38 తీవ్రంగా ప్రయత్నించు= go to greath lengths to do something
39 గుట్టురట్టగుట్ట= give the game away
40 సమఉజ్జీ= give as good as you get
41 అర్థం చేసుకోకుండా వేర్వేరు ఉద్దేశాలతో మాట్లాడుట= at cross-purposes
42 నత్త నడక=red tape
43 ఉన్న సమాచారం నుండి సరైన అంచనా వేయటం=put two and two together
44 సొంతకాళ్ళ మీద నిలబడుట= stand on your own feet
45 ఆలోచన తట్టుట= cross your mind
46 ఊహించని సంఘటన= not know what hit you
47 మళ్లీ మొదటికి రావటం=back tgo Square one
48 మనసు విప్పి= heart to heart
49 ఎగతాళి చేస్తున్నావు!= You must be joking!
50 అందాక బాగానే ఉంది= సో far so good
51 ఫలాలని అందించుట=bear the fruit
52 నాలుక మీద ఉండటం=be on the tip of the tongue
53 సత్య దూరం=be wide of the mark
54 పూర్తి= out and out
55 హాస్యం కాదు= be no joke
56 సరిగా అర్థం చేసుకొనలేకపోవుట=get the wrong end of the stick
57 తీప ( తియ్యని)పదార్థాలని ఇష్టపడడం= have a sweet tooth
58 మింగుడు పడని= be heavy going
59 నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించు= break the ice
60 ముఖాముఖి= face to face
61 ప్రయత్నం విరమించుట=give up the ghost
62 దెబ్బకు దెబ్బ/కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ=tit for tat
63 అతి కష్టమైన పని=have your work cut for you
64 ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం= get a look in
65 అనవసరంగా సాగదీయు= make a meal
66 వెనుక ఏమి జరుగుతుందో తెలియక పోవడం=behind the scences
67 నీ స్థాయి తెలుసుకుని ప్రవర్తించు= know where you stand
68 మాటమీద నిలబడుట= stick to your guns
69 దుఃఖ పెట్టినట్లు విమర్శించు= give somebody a hard time
70 ముందు వచ్చిన వారికి ముందు= first come first serve

GE 47: IDIOMS AND PHRASES-4

The following test is useful for various competitive examinations. Check your score and practice well.

GE 39: IDIOMS IN THE KITCHEN

Using idioms and phrases enhances the quality of your spoken as well as written English and your language looks elegant and eloquent. In essay writing contests, it fetches you good score and keeps you a head of others.

An idiom is a  group of words that has a special meaning that is different  from the ordinary meaning of each separate word.( Source: Longman Dictionary of Contemporary English)

A phrase is a group of words that together have a particular meaning, especially when they express the meaning well in a few words. .( Source: Longman Dictionary of Contemporary English)

In  this post, let us learn about some of the idioms in which items normally seen in kitchen are  used to express meaning.

CABBAGE:

  As cabbage to cauliflower:   an inferior thing to a superior one.


Usage:  A tech-savvy person is to an ordinary person as a cabbage to cauliflower

Cabbages and kings:  covering a wide spectrum of topics

Usage: Yesterday, I met my old friend Srikanth and we talked about cabbages and kings.

GINGER

To ginger up: to encourage

Usage:  Encouragement from the audience gingered up the singer to sing the song once more.

BASKET

Pick of the basket : the best thing available

You have to reach the market early to get the pick of the basket.

CAKE:

To eat one’s cake and have it :  to gain the advantages from both the alternatives

(have one’s cake and eat it too)

They seem to think they can have their cake and eat it too by ordering online food and claiming refund by complaining about the food.

CHICKEN:

Chicken feed :  small amounts of food or money

The salaries given to contractual employees are chicken feed to maintain families

To count one’s chicken before they hatch: too assume success to early

He is counting his chickens before they hatched as he booked a new car expecting his increment the next month.

POTATO:

 Couch Potato: a lazy person

Sitting all the day at computer makes a person couch potato

DISH

To dish out a story: to give interesting news

Social media tends dish out new stories to attract viewers.

EGG:

a bad egg: a waster person

Education without morals generates bad eggs.

 To egg on : to evoke, to incite, to urge

The hateful speeches of the politician egged on  communal violence.

To put all one’s eggs in one basket:    to risk all one’s money at one place

The best advice regarding investments is not to put all one’s eggs in one basket.

PAN

Out of the frying pan into the fire: from one problem to another.

He lost his job and then caught with corona. His situation is like Out of the frying pan into the fire.

MILK

The milk of human kindness: compassion

Money makes people the persons without the milk of human kindness

MINT

To mint money: to make a huge money

Kanthara movie minted money at the box office.

OATS:

To sow one’s wild oats:  To behave foolishly and indulge in excess while one is young.

The heroine of the movie breaks up with the hero as he wants to sow his wild oats.

PEPPER:

To pepper with : to add humour

The guests speech was peppered with jokes.

Pepper and salt: of mingled black and white colour

The hero flaunted the pepper and salt look.

PICKLE:

In pickle:

Be in a pickle:  to be in a very difficult situation and not know what to do

He lost his passport and is in a pickle now.

POT:

Pot-pourri:  a mixed stew,

Potpourri is a mixture of dried, naturally fragrant plant materials, used to provide a gentle natural scent, commonly in residential settings. It is often placed in a decorative bowl.

The movie is a pot-pourri of  many  stories in one.

SALT:

True to one’ salt: faithful to one’s employers

Though the maid is poor, she is true to her salt.

With a pinch of salt:  with some doubt

The teacher allowed the students to go to picnic with a pinch of salt.

The salt of the earth: people with good and true values.

Friends of my grand father are the salt of the earth.

SUGAR:

To sugar one’s words: to flatter by talking sweetly

The peon sugared his words  to get the increment from his boss.

WATER:


Water of life: spiritual refreshment

The water of life is what needed today in the society.

To water with one’s tears: to get by constant weeping

 He watered the hall with tears as he got emotional about his father.

To make a hole in the water: to commit suicide by drowning

Many people in villages with ponds tend to make a hole in the water.

Water under the bridge: no longer important

 The success of his first wife is water under the bridge for him.

To write on water or sand: to fail to leave behind an abiding record

Many freedom fighters wrote their lives on water

GE 20 : IDIOMS AND PHRASES-3

Select the correct meaning of the idioms /phrases from the alternatives given below. In some questions idioms/phrases are indicated in brackets.

GE 19: IDIOMS AND PHRASES-2

Select the correct meaning of the idioms /phrases from the alternatives given below. In some questions idioms/phrases are indicated in brackets.

GE 18: IDIOMS AND PHRASES-1

Select the correct meaning of the idioms /phrases from the alternatives given below. In some questions idioms/phrases are indicated in brackets.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime